Často se setkáváme s dotazy zaměstnavatelů ohledně provádění srážek u dlužníků v insolvenci, proto jsme připravili tento návod, jak provádět srážky v případě, že zaměstnanec je dlužníkem, v jehož insolvenčním řízení byla společnost CURATORES v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem.

Zaměstnavatel se obvykle dozví o insolvenci svého zaměstnance v okamžiku, kdy je dlužníkovi schválen splátkový kalendář, neboť usnesení je zaměstnavateli rovněž doručováno. Již předtím je dlužník při setkání s insolvenčním správcem z opatrnosti poučen, že je nezbytně nutné, aby zaměstnavatel o schválení splátkového kalendáře věděl, proto dlužníkům doporučujeme si u svých zaměstnavatelů ověřit, že usnesení bylo opravdu doručeno i zaměstnavateli.  Zaměstnavatel v období od zahájení insolvenčního řízení až do termínu stanoveného soudem vyplácí dlužníkovi mzdu v nesnížené výši. Jiná je situace v případě že u dlužníka byly prováděny srážky ze mzdy z důvodu probíhající exekuce. Zaměstnavatel je povinen dále provádět srážky ze mzdy ve stejné výši, avšak tyto neodesílá exekutorovi, ale uchovává je ve své dispozici, tedy prostředky deponuje.

Jak postupovat při samotných srážkách v insolvenci?

Především je důležité, že veškeré důležité informace jsou dostupné v insolvenčním rejstříku, kde je možné si řízení dlužníka dohledat: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Najděte dokument, který bude označen jako „Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, Usnesení o zprávě o přezkumu“. Najdete ho v oddíle B – řízení po úpadku.

Pečlivě prostudujte pokyn soudu v části „Soud přikazuje plátci příjmu“, bude zařazen v usnesení po obecných výrocích a výroku ukládajícím dlužníkovi povinnosti. Zde obvykle bývá i číslo účtu majetkové podstaty, na který je nutno srážku zasílat.

Srážku není potřeba zasílat s variabilním symbolem. Každý případ oddlužení má svůj vlastní účet.

Zde zejména věnujte pozornost, zda u dlužníka nedochází k souběhu příjmů, případně zda dlužník nepožádal o nižší srážku ze mzdy.

Pokud soud neurčí jinak, provádějte srážku ze mzdy ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Daňový bonus je dle nařízení Vlády ČR s účinností ode dne 24.4.2020 nepostižitelným příjmem.

Pro kontrolu správnosti výpočtu můžete použít kalkulátor: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Jednou za čas věnujte pozornost zprávám o průběhu dlužníkova oddlužení. V případě, že by dlužníkovo oddlužení skončilo dříve než po běžných 60 měsících oddlužení, je nutno srážení zastavit. O tomto Vás bude i insolvenční správce písemně informovat.

Na závěr je nutno dodat, že provádění srážek je povinností zaměstnavatele. Insolvenční správce Vám samozřejmě bude k dispozici pro zodpovězení Vašich dotazů, nicméně nemůže v každém jednotlivém případu přesně vypočítávat pro zaměstnavatele částku, kterou je nutno srazit.